หน้าแรก » ภูมิภาค » นครนายก-รู้จักและเข้าใจ สมัชชาสุขภาพ

นครนายก-รู้จักและเข้าใจ สมัชชาสุขภาพ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 12 ก.พ. 2561 22:42:38 น. เข้าชม 85 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่-ชาตรี เลาหมี่-อำพล เทียนงาม 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายกจัดประชุมให้ความรู้สมาชิกในโครงการ รู้จักและเข้าใจ สมัชชาสุขภาพ
       ที่ห้องประชุมสภาเกษตร จังหวัดนครนายก  นายแพทยืสุธีร รัตนมงคลกุล อาจารย์คณะแพทย์ศาสต์ มศว. องครักษ์ ประธานกรรมการเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครานยก เป็นประธานในการประชุมให้ความรู้สมาชิก ในโครงการ รู้จักและเข้าใจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมและแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม
       สมัชชาสุขภาพ คือเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 ถือเป็นแนวทางใหม่ของการพัฒนานโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สมัชชาสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.สมัชชาแห่งชาติ 2.สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ 3.สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้การสนุบสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด่นตามหลักเกณฑ์ที่ คสช. กำหนด ทั้งนี้ประชาชนอาจรวมตัวกันจัดสมัชชาสุขภาพกันเองก็ได้