หน้าแรก » ภูมิภาค » ร้อยเอ็ด-ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร

ร้อยเอ็ด-ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร

โพสต์โดย : tin เมื่อ 20 เม.ย. 2561 16:22:58 น. เข้าชม 82 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว คมกฤช  พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์  และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชากำเนิดไทย แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
               เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2561  ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา 'กำเนิดไทย' แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักประเทศชาติ  รักครอบครัว ตนเอง และห่างไกลยาเสพติด 

             หม่อมหลวงปนัดดา ดิษสกุล กล่าวว่า ถือว่าเป็นความโชคที่ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่เยาวชน ที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ประสบปัญหามาจากข้างนอกและได้รับการเยียวยาช่วยเหลือในด่านที่ขั้นเรียกว่าสุดท้าย เรามุ่งหวังที่จะให้ลูกหลานทุกคนกลับฟื้นคืนตัวการปรับทีทัศนคติเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองเป็นเยาวชนที่ดีของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบไป ในวันที่กลับคืนสู่สังคมข้างนอกได้กลับไปเป็นคนไหม่ ในข้อเท็จจริงเเล้วเราน่าจะช่วยคบคิดด้วยว่าเราจะช่วยกันแก้ไขสังคมข้างนอกให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างไร เพราะปัญหาทั้งหลายมาจากภายนอกเด็กๆก็ขาดแบบอย่างในการดำเนินชีวิต กระผมขอใคร่ขอไปยังคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาไปยังผู้ใหญ่ให้ช่วยกันในความเมตตากรุณาสงสารกับเด็กเหล่านี้เพราะทุกคนมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองเป็นเยาวชนที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คงจะต้องช่วยกันให้กำลังใจทีสำคัญคือการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้แก่ลูกหลาน
             ทั้งนี้ การดำเนินการของสถานพินิจฯ นอกจากจะดำเนินการตามคำสั่งของศาลและนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีแนวทางการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการอบรมกล่อมเกลาเด็กและเยาวชน อันได้แก่  การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ   การส่งต่อเด็กและเยาวชนยึดระบบบ้านโรงเรียน มี  มีกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน มุ่งให้กลับตัวเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด รู้จักตนเองมากขึ้น  กิจกรรมที่คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ  มีเครือข่ายความร่วมมือ เข้ามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชน อาทิ ผู้พิพากษาสมทบ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ รับการฝึกอาชีพระยะสั้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และการฝึกอบรมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ คีตะมวย วงโปงลาง ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคม