หน้าแรก » การศึกษา » นครสวรรค์ -ชาว นว.กวาดแพทย์โควต้ากว่า 400

นครสวรรค์ -ชาว นว.กวาดแพทย์โควต้ากว่า 400

โพสต์โดย : tin เมื่อ 30 เม.ย. 2561 19:15:54 น. เข้าชม 1124 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
ลูกม่วง-ขาว ชาว นว.กวาดแพทย์ โควต้ากว่า 400
        นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการว่า ทางงานแนะแนวโดย นางอลิสา เลาหะวิไลย และนางภภัสสร เสืออุดม ร่วมกันติดตามสรุปรวบรวมผลการสอบเพื่อศึกษาต่อพบว่า มีนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆในปีการศึกษา 2561 ได้จำนวนมากดังนี้คือ การสอบในระบบ TCAS (รอบที่ 2) เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คณะต่างๆรวม 207 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 197 ที่นั่ง สำหรับคณะยอดนิยม คณะแพทยศาสตร์ของหลายมหาวิทยาลัย เช่น ม.เชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.แม่ฟ้าหลวง ม.นเรศวร ม.มหิดล มีนักเรียนสอบได้รวม 34 ที่นั่ง ส่วนคณะที่รองลงมา เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 ที่นั่ง คณะเภสัชศาสตร์ 18 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 84 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์ 44 ที่นั่ง และคณะอื่นๆรวมทั้งสิ้น 429 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ม.6 สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันทหาร ตำรวจ รวม 15 คน แยกเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร 13 คน โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ที่ละ 1 คน และยังมีนักเรียนบางส่วนไปสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ที่  รร.เตรียมอุดมศึกษา รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.กำเนิดวิทย์
          “จากผลการสอบจะเห็นได้ว่า ลูกม่วง-ขาว ยังมีคุณภาพทางวิชาการเป็นที่น่าพอใจ หากดูจากผลรวมจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงผลสอบสวนหนึ่งเท่านั้น ยังไม่ใช่ผลการสอบรวมทั้งหมด เพราะทุกปีที่ผ่านมาจะมีตัวเลขที่นั่งในคณะต่างๆมากกว่านี้ ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องนำผลมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทางวิชาการให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นต่อไปอีก อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข”