หน้าแรก » การศึกษา » นครสวรรค์-สะเต็ม ม.ต้น ทางไกล

นครสวรรค์-สะเต็ม ม.ต้น ทางไกล

โพสต์โดย : tin เมื่อ 5 พ.ค. 2561 14:26:26 น. เข้าชม 159 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) ในหัวข้อเรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดีๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)จัดขึ้นให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ เพื่อผู้สอนจะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับผู้เรียนได้จริง ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับพลเมืองโลกในปัจจุบัน ผ่านบรรยากาศที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้อย่างลงตัวมากขึ้น โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้และนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาผ่านแต่ละขั้นตอนตามวัฏจักรกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันในการรวบรวม ค้นหาข้อมูล สรรหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการทำงาน ออกแบบ สร้างและทดสอบต้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดองค์ความรู้ และแนวคิดในการสร้างสรรค์วิธีการหรือต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ภายใต้การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมของครูผู้สอน
          ในการจัดกิจกรรมอบรมทางไกลครั้งนี้นั้น มีกิจกรรมที่สำคัญ 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 สงสัยใคร่รู้  กิจกรรมที่ 1.1 มารู้จักนักโภชนาการสัตว์ กิจกรรมที่ 1.2 หมีน้อยในป่าใหญ่ ส่วนที่ 2 ค้นดูเร่งเสาะหา เรื่องที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก กิจกรรมที่ 1.1 รับทำกล่องนม กิจกรรมที่ 1.2 ชมกล่องขนมหลากสี กิจกรรมที่ 1.3 จะให้ดีจุให้หมด เรื่องที่ 2 โมเมนต์ของแรงและสภาพสมดุลต่อการหมุนของวัตถุ กิจกรรมที่ 2.2 การคำนวณโมเมนต์ของแรง เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 3.1 รบอย่างไรให้ชนะ กิจกรรมที่ 3.2 จริงหรือไม่ ใช่หรือมั่ว ส่วนที่ 3 แก้ปัญหาอย่างวิศวกร กิจกรรม เลี้ยงขนฟูดูให้ดี
          ซึ่งทุกกิจกรรมจะเป็นการลงมือปฏิบัติ ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ ได้คิด ได้ร่วมมือกันปฏิบัติ จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดความเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม ซึ่งจะให้แต่ละกลุ่มมีการนำเสนอผลงานด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมการอบรมที่น่าสนใจ ได้ความรู้ ทักษะ ความคิดเห็น และเหตุผลที่จะสามารถนำไปสู่แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21