หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-สนช.ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน

กาญจนบุรี-สนช.ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน

โพสต์โดย : tin เมื่อ 16 พ.ค. 2561 17:23:28 น. เข้าชม 139 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  จังหวัดกาญจนบุรี  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

        วันนี้ (16 พ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ หอประชุมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายธานี อ่อนละเอียด พลเอกสุชาติ หนองบัว พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ได้ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคของประชาชน ในเวที ไทยนิยม ยั่งยืน  โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และปลัดจังหวัดกาญจนบุรีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม
         สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น  เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคของประชาชน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน
         จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จำนวน  99 ทีม ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม  ในเวที ที่  1  “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561  เวที ที่ 2 “สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” ระหว่าง 21 มี.ค. – 10 เม.ย. 2561  และเวทีที่ 3“ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. – 15 พ.ค. 2561  ไปแล้วครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ของจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนทั้งสิ้น 959 หมู่บ้าน  46 ชุมชน  1,005  หมู่บ้าน/ชุมชน  และได้เตรียมแผนการลงพื้นที่ในเวที ที่ 4 “สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม  ในการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 30  มิ.ย  2561  เรียบร้อยแล้ว   
จากการทำเวที ที่   1  ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านและชุมชน  ได้ 7,252  ปัญหา  คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  4,739 ปัญหา  ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  818  ปัญหา ปัญหาด้านความมั่นคง 606 ปัญหา  ปัญหาด้านการเกษตร  587 ปัญหา  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  325  ปัญหา ปัญหาด้านสาธารณสุข  177 ปัญหา โดยปัญหาดังกล่าว แต่ละอำเภอได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยเป็นปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชน  สามารถดำเนินการแก้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ จำนวน 1,235 ปัญหา    ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 3,607 ปัญหา  ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณ  “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน” หรือ ชื่อ“โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 200,000  บาท”  จำนวน  1,057  ปัญหา   และโครงการที่จะต้องดำเนินการโดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค  หรือส่วนกลางดำเนินการ จำนวน  1,353  ปัญหา.