หน้าแรก » ภูมิภาค » พัทลุง-เปิดป้ายอาคารเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคี

พัทลุง-เปิดป้ายอาคารเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคี

โพสต์โดย : tin เมื่อ 22 ก.ย. 2561 16:39:54 น. เข้าชม 86 ครั้ง แจ้งลบ

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างห้องสมุดกลางนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง นายชนะ เขียวจีน นายกเทศมนตรีตำบลตะโหมด นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด โต๊ะอิหม่าม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณครูและนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
        นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ที่นโยบายกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐในด้านวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การระดมผู้รู้ในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และมีจุดเน้นด้านการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงได้ทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเชิงเนื้อหา รวมทั้งจุดเน้นในเชิงรูปแบบการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน จนสามารถสร้างเอกลักษณ์ และริเริ่มนวัตกรรมทางการศึกษาได้จริง ซึ่งนโยบายดังกล่าว ได้สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ความว่า "วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียน หรือการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ คือการให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ ไม่บกพร่องพิการ ทั้งทางร่างกาย ความคิด จิตใจ และคุณธรรม ให้นักเรียนมีวิชาความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะนำความรู้ ความคิดไปปฏิบัติใช้งานได้ด้วยตนเองได้จริงด้วย" ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย จะต้องยึดแนวทางตามนโยบายดังกล่าวไปพัฒนา เพื่อให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ได้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้การศึกษาเป็นสื่อสร้างความรู้ และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป