หน้าแรก » สาธารณสุข » กาญจนบุรี-มหกรรมวิชาการสาธารณสุข

กาญจนบุรี-มหกรรมวิชาการสาธารณสุข

โพสต์โดย : tin เมื่อ 27 ก.ย. 2561 16:19:32 น. เข้าชม 263 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
สสจ.กาญจนบุรี จัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 “100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เตรียมก้าวต่อไปสู่ศตวรรษที่ 2 ของการสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน
         นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 “100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” มอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมงานจำนวนมาก


           นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสำคัญต่อบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี  มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของระบบสุขภาพ 4 ด้าน ทั้งความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบุคลากรทางการแพทย์ และด้านระบบข้อมูลสุขภาพ สู่เป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  และระบบสุขภาพยั่งยืน  ตอบรับการเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0  ซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยบริการและระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรวมใจชาวสาธารณสุขเป็นหนึ่งเดียว  ยึดมั่นในคุณค่าร่วมกัน “เป็นนายตนเอง  เร่งสร้างสิ่งใหม่  ใส่ใจประชาชน  และถ่อมตนอ่อนน้อม”  ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  เพื่อสร้างคน สร้างคุณค่า สร้างอนาคตการสาธารณสุขไทย เตรียมก้าวต่อไปสู่ศตวรรษที่ 2 ของการสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน


           ด้าน นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ ส่งเสริมและกระตุ้นการคิดค้น ศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการ การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี และในปีนี้ได้มีผู้ส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI จำนวนมาก แบ่งเป็นผลงาน CQI จำนวน 45 เรื่อง ได้รับการคัดเลือกเพื่อมานำเสนอ จำนวน 15 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้วิพากษ์ประเภท CQI /นวัตกรรม ได้แก่ นพ.รักษ์พงศ์   เวียงเจริญ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กลุ่มภารกิจพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ  ดร.มาศโมฬี  จิตวิริยะธรรม  นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานการศึกษาวิจัยและวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ อ.สันทัด  จันทร์ทาทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผลงานวิจัย/ R2R จำนวน 21 เรื่อง ได้รับการคัดเลือกเพื่อมานำเสนอ จำนวน 15 เรื่อง ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้วิพากษ์ผลงานวัจัย/ R2R ได้แก่ ดร.นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) สถาบันบำราศนราดูร   ดร.เมทณี  ระดาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และ อ.รวิวรรณ  อภินันทชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ นับเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรม  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรสาธารณสุข สามารถนำข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นที่แพร่หลายและนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ