หน้าแรก » ภูมิภาค » ร้อยเอ็ด-ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ร้อยเอ็ด-ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

โพสต์โดย : tin เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 21:43:28 น. เข้าชม 60 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว คมกฤช พวงศรีเคน 
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ปี 2561 
              เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ที่ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์
              นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข-ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินขITA-(Integrity-and-Transparancy Assessment : ITA) ร้อยละ 90 ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชีวัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร