หน้าแรก » การเมือง » นครสวรรค์-สนช.พบประชาชนสร้างความเข้าใจ

นครสวรรค์-สนช.พบประชาชนสร้างความเข้าใจ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 3 ก.ย. 2559 13:11:17 น. เข้าชม 550 ครั้ง แจ้งลบ

                  คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เยี่ยมประชาชน ตามโครงการ สนช.พบประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์   วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2559 นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.)  จำนวน 100 คน  นำโดย นายพีระศักดิ์  พอจิต รอง ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองที่เดินทาง มาพบประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามโครงการ สนช.พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนจังหวัดนครสวรรค์โครงการคณะ สนช.พบประชาชนทั่วราชอาณาจักรนี้ เป็นโครงการตามดำริของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้ ประชาชนเข้าใจการทำงานของ สนช. และรัฐบาล  แต่ตัวท่าน นายกฯ  ไม่มีเวลาที่จะเดินทางออกไปพบประชาชนตามจังหวัด ต่างๆ   จึงขอให้คณะ สนช.ช่วยออกไปพบประชาชนตามจังหวัด ต่างๆ แทน  โครงการนี้ทาง สนช.  ได้ดำเนินการมาแล้ว 7 ครั้ง 7 จังหวัด  ครั้งที่ 8 ถึงรอบมาเยือนนครสวรรค์และอุทัยธานี ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น.  คณะ สนช. 100 คน มาถึงมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โดยทางจังหวัดได้เตรียมประชาชนทุกภาคส่วนมารอต้อนรับและรับฟังการ บรรยายของคณะ สนช. 600 คน  เป็นประชาชน  ผู้นำท้องถิ่น  เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน   กลุ่ม OTOP  ที่ทางอำเภอ 15 อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   สำนักงานเกษตรจังหวัดนำมา ในช่วงเช้า  เวลา 09.00-12.00 น. ขณะที่คณะ สนช.พบประชาชน  ในห้องประชุมนั้น  ก็จะมีคณะ สนช.แยกออกเป็น 2 คณะ ๆ ละ  20 คน  คณะหนึ่งไปดูงานพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่บริเวณศูนย์ขุด ลอกบึงบอระเพ็ด   โดยมีประมงจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทาน  ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คอย ต้อนรับ  และบรรยายสรุปเรื่องปัญหาบึงบอระเพ็ด  เวลา 12.00 น. คณะเดินทางกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ส่วนอีกคณะหนึ่งจะไปดูงานที่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  นำโดยครูหยุย หรือนายวัลลภ    ตังคณานุรักษ์  ดูงานเสร็จ 12.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
             ส่วนที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะ สนช.จะอธิบายบทบาทหน้าที่ของ สนช.และรัฐบาล  และเปิด โอกาสให้ประชาชนซักถาม  เมื่อถึงเวลา 12.00 น.รับประทานอาหาร      ภาคบ่าย  คณะ สนช.พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ในจังหวัดนครสวรรค์  ทั้งส่วนภูมิภาค  ส่วนกลาง  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์     ประธานสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดนครสวรรค์      ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค์    นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ  ประมาณ 300 คน   จะมีการนำปัญหาและความต้องการของจังหวัด  4 เรื่อง มาอภิปราย  ดังนี้                                      
          1. ปัญหาบึงบอระเพ็ด  ผู้อภิปราย คือ ประมงจังหวัดนครสวรรค์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์     ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
          2. ปัญหาการจราจร   ผู้อภิปราย  คือ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1               
          3. ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ  และโครงการเขื่อนแม่วงก์   ผู้อภิปรายคือ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์.
          4. ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งชายน้ำในแม่น้ำต่างๆ  ของจังหวัดนครสวรรค์  และความต้องการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  ผู้อภิปรายคือ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์    ในขณะเดียวกันในห้องประชุมข้างล่างครูหยุย  จะทำกิจกรรม สภานิติบัญญัติ จำลองกับนักเรียน นักศึกษาจำนวน  100 คน บรรยากาศดำเนินไปอย่างคึกคัก มีประชาชนผู้สนใจและผู้แทนจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมจนแน่นห้องคอนเวนชั่น ม.เจ้าพระยา