หน้าแรก » สุขภาพ-สาธารณสุข » นครปฐม-จัดกิจกรรมปั่นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

นครปฐม-จัดกิจกรรมปั่นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 6 ก.ย. 2559 22:27:36 น. เข้าชม 989 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว โดย พิราบ 5

ศูนย์การแพทย์กาญจนาฯม.มหิดลจัดกิจกรรมปั่นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก59

                นายแพทย์ธีระ  กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมโครงการ  “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต”  ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรค และสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ โดยริเริ่มการทำกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศทั้งสิ้น  15  โรงพยาบาลโดยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2559  ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
                นายแพทย์ธีระ  กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวถึงเหตุผล ของกิจกรรมปั่นจักรยานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกประจำปี 2559 ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นโรคที่พบบ่อยและมีอัตราความพิการสูง  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) พบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถึง 15 ล้านคนต่อปี หนึ่งในสามของผู้ป่วยจะเสียชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 10 ของสาเหตุตายทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะทุพพลภาพเรื้อรัง ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1.88 รายต่อ 100 ราย ในประชากรอายุ 45-80 ปี

                จากการศึกษาผู้ป่วยกว่า 1,000 ราย จากสหสถาบันทั่วประเทศเพื่อประเมินคุณภาพการรักษา พบว่า ณ วันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 เมื่อคำนวณโดยใช้ดัชนีปีสุขภาวะที่ปรับด้วยความบกพร่องทางสุขภาพหรือการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life years: DALYs) พบว่าภาระโรคจากปัญหาหลอดเลือดสมองสูงเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิงและเป็นอันดับ 4 ในเพศชาย โดยจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต  เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น  ซึ่งสถิติย้อนหลัง 12 ปี (พ.ศ.2547 – 2558) ของโรงพยาบาลศิริราชพบว่า  จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยมีประมาณ 800 – 1,100 รายต่อปี  และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 759 ราย ในปี พ.ศ. 2549 เพิ่มเป็น 943 รายในปี พ.ศ. 2557 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่สำคัญและจะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้หากขาดการป้องกัน

                 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เข้าร่วมโครงการ  “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต”  ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกสุ่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ โดยริเริ่มการทำกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศทั้งสิ้น  15  โรงพยาบาล
                ประกอบด้วย 1.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม 2.ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กรุงเทพมหานคร3.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 4.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 5.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 6.โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา 7.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 8.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 9.โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 10.โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 11.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 12.โรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี 13.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 14.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต และ 15.โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ จ.กรุงเทพมหานคร
                 โดยกิจกรรมปั่นจักรยาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2559  ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  2559  และกิจกรรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่ประชาชนในวันที่ 31 ตุลาคม  ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล
                  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  ซึ่งมีผลโดยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง  โดยให้ประชาชนทั่วไป  ทุกเพศ ทุกวัย ทุกหมู่เหล่า รวมถึงบุคลากรในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มีโอกาสออกกำลังกาย  เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาย  ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพดี  มีชีวิตที่ยืนยาว เป็นการดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการป้องกัน การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในและนอก  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมรับผิดชอบกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจาก  มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

                   สถานที่จัดกิจกรรม จุดเริ่มต้น และเส้นชัย  ณ มหิดลสิทธาคาร เส้นทางการแข่งขัน เริ่มต้นจาก  มหิดลสิทธาคาร  ออกประตู 6  ตรงไปผ่านห้าง แมคโคร เลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดง  ปั่นจักรยานผ่านสวนกล้วยไม้  ตรงไปวัดลานตากฟ้า (จุดพักที่ 1)  ตรงไปถนนเส้นนครชัยศรี  มุ่งตรงสู่ถนนบรมราชชนนี  (จุดพักที่ 2)  ที่เซลทรัลศาลายา  สิ้นสุดที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร รางวัลและของที่ระลึก  ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง  จะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึก  กติกาการร่วมกิจกรรมใช้กฎกติกาสากล  และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด ระหว่างกิจกรรมและเริ่มต้นให้บริการและอำนวยความสะดวก น้ำดื่ม อาหารว่างฟรี บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับปั่นจักรยาน จากแพทย์ พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในเส้นทาง สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และรับการให้ความรู้  ณ  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th http://www.sirirajstrokecenter.com http://www.gj.mahidol.ac.th.