หน้าแรก » การศึกษา » เพชรบุรี-มอบใบสัมฤทธิผลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เพชรบุรี-มอบใบสัมฤทธิผลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

โพสต์โดย : ice เมื่อ 15 พ.ค. 2560 21:41:45 น. เข้าชม 3035 ครั้ง แจ้งลบ

องคมนตรี มอบใบสัมฤทธิผลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
            เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (15 พ.ค.60) ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 25 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 88 ราย โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี 
            วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยแห่งที่ 28 ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 28 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2,486 คน มีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และให้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาวะให้แก่ประชาชน ครอบครัว และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ ตามทุนที่สังกัดในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสระแก้ว 
            หลังจากพิธีมอบใบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาแล้วเสร็จ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใจความว่า “ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตระหนักและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติคุณ ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวคือ ให้คิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในความถูกต้อง เที่ยงตรง และอยู่ในเหตุผล”